برگزاری اردوی پینت بال توسط پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران شهرک جعفریه

ادامه مطلب