چند روزی قلب‌ما بر تخت بود   /   هر نفس هم بی تو آقا سخت بود او به بستر، لیک من حالم بد است   /   جانم از این هجر بر لب آمد است من یتیمم کاسه‌ی شیرم بگیر   /   بر عیادت میهمانم کن امیر  دیدن رهبر […]

ادامه مطلب