توکل عبادی جانباز شیمیایی شهرک جعفریه آسمانی شد

توکل عبادی جانباز شیمیایی شهرک جعفریه آسمانی شد و به جمع همرزمان شهیدش شتافت.

ادامه مطلب