اولین موشک پرتابی، اولین زیر دریایی و پل دست ساز چریکی را شهید چمران به راه انداخت.

ادامه مطلب